Kim jesteśmy

Administratorem danych otrzymywanych w ramach konkursu „CSR & ESG Activation Excellence Awards Poland 2023” jest firma Interactive Research Center sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 101, lok 51, 02-011 Warszawa KRS 0000315719 , REGON 141534583, NIP 113-274-33-65,
www.ircenter.com, tel. kom. (+48) 502 196 061, e-mail: iod@ircenter.com

Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego

Dbając o prywatność uczestników konkursu administrator nie przekazuje ich danych żadnym firmom i podmiotom trzecim z wyjątkiem współorganizatorów, firm i organizacji partnerskich konkursu i imprez towarzyszących (zwanym dalej Partnerom),  nie udostępnia ani nie wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem zgromadzonych danych.
Podany podczas rejestracji i procesu zgłoszenia do konkursu adres e-mail i numer telefonu może być wykorzystywany do informowania użytkownika o wydarzeniach związanych bezpośrednio z konkursem CSR & ESG Activation  Excellence Awards Poland 2023 oraz do wysyłania powiadomień z
nim związanych.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, w zakresie oraz na podstawach prawnych przewidzianych w RODO.
Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją założeń konkursu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej. Administrator ma prawo przetwarzać zgromadzone dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, w szczególności w celu:

– wewnętrznych celów administracyjnych,
– optymalizacji procesów obsługi konkursu,
– doboru usług na potrzeby konkursu i administratora,
– rozpatrywania zgłoszeń i reklamacji,
– archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),
– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Możliwość przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe przetwarza lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia osoby, której dane osobowe przetwarza lub innej osoby fizycznej.
Do powyższego katalogu zalicza się przede wszystkim cele humanitarne, a w szczególności klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, jak również cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochroną majątku.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Ciasteczka

Strona konkursu, strona administratora może korzystać z ciasteczek (cookies), które są niezbędne m.in. do działania mechanizmu rejestracji i logowania użytkowników. W serwisie konkursu mogą być umieszczone skrypty firm trzecich, takie jak Google Analytics (statystyki ruchu na stronie) oraz przyciski społecznościowe serwisów m.in. Facebook, Twitter i Google+, które również mogą zapisywać ciasteczka na komputerze użytkownika.

Linki

Strona internetowa administratora zawiera linki do usług i stron internetowych osób trzecich, w tym do współorganizatorów i Partnerów konkursu. W przypadku korzystania z linku w celu przejścia z naszej strony internetowej na inną stronę internetową lub zamówienia usługi od osoby trzeciej,
niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania.
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do danych osobowych gromadzonych przez nas w ramach konkursu za pomocą naszej strony internetowej i nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich i dostawców usług osób trzecich.

Świadczenia usług drogą elektroniczną i telefonicznie

– Dane osobowe są wykorzystywane w związku z rejestracją i/lub uczestnictwem w konkursie oraz pośrednictwem w przekazywaniu zgłoszeń, informacji oraz materiałów wyłącznie w celu realizacji konkursu.
– Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, administrator otrzymuje od uczestnika konkursu zgodę i zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty i godziny połączenia telefonicznego oraz innych danych potrzebnych do realizacji konkursu.
– Podanie danych jest dobrowolne i brak ich podania może uniemożliwić udział w konkursie.

Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone dane osobowe były bezpieczne i podejmiemy odpowiednie kroki, żeby chronić dane osobowe przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą.
Wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa informacji, zasady i środki techniczne w celu ochrony pozyskanych danych osobowych przed:
– nieuprawnionym dostępem;
– niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem;
– nieuprawnioną modyfikacją oraz
– bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby przetwarzające dane osobowe (tzn. osoby, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, dla celów określonych powyżej), mające dostęp do i które są związane z procesem przetwarzania danych, zobowiązane są do zachowania poufności danych
osobowych wszystkich użytkowników korzystających z naszych Usług.

Zgromadzone dane osobowe możemy udostępniać dla celów określonych w naszej Polityce prywatności:
– wewnętrznie naszym pracownikom
– zewnętrznie stronie trzeciej świadczącej usługi zewnętrzne.
– Współorganizatorom oraz Partnerom konkursu.

Kategorie zewnętrznych dostawców usług, którym udostępniamy Twoje dane osobowe:
– spółkom dostarczającym usługi w ramach naszej oferty konkursu, w tym współorganizatorom konkursu;
– spółkom dostarczającym systemy, które umożliwiają nam obsługę naszej strony internetowej;
– dostawcom systemów, które pomagają nam w dostarczaniu i administrowaniu naszymi produktami podarunkowymi;
– serwisom płatniczym – przy czym dane dotyczące kart płatniczych pozostawiane są zawsze u operatora płatności elektronicznych (np. payU), a my ich nie zbieramy i nie przechowujemy;
– drukarniom i firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek
– spółkom, które świadczą, zarządzają, wspierają i administrują usługami związanymi z naszą stroną internetową oraz obsługą naszych klientów,
– dostawcom, którzy hostują, dostarczają, zarządzają, wspierają lub administrują elementami systemu IT lub systemu administracyjnego oraz centrum danych;
– organizatorom ankiet oraz analiz konsumenckich;
– dostawcom wiadomości elektronicznych, reklam online, reklam mediów społecznościowych oraz innych usług i systemów marketingowych;
– stronom trzecim, które pomagają nam organizować i prowadzić konkurs lub dostarczać nagrody;
– stronom trzecim, które prowadzą przykładowo eventy związane z konkursem;
– naszym doradcom, prawnikom, księgowym, specjalistom ds. zdrowia i bezpieczeństwa, agentom ubezpieczeniowym, w celach administracyjnych oraz prawnych;
– innym osobom trzecim, w stosunku do których jesteśmy zobowiązani, lub które są uprawnione na podstawie przepisów prawa, orzeczeń sądowych, nakazu przeszukania lub podobnego instrumentu przedstawionego nam przez organa ścigania, urzędnika państwowego lub organ regulacyjny;
– w przypadku sprzedaży spółki lub połączenia z inną spółką, naszym prawnikom, doradcom, potencjalnym nabywcom, ich prawnikom oraz doradcom (z zastrzeżeniem obowiązku zachowania poufności).

Dane kontaktowe

Firma Interactive Research Center sp. z o. o. Aleje Jerozolimskie 101, lok 51, 02-011 Warszawa

KRS 0000315719 , REGON 141534583, NIP 113-274-33-65,
www.ircenter.com, tel. kom. (+48) 502 196 061, e-mail: iod@ircenter.com

Informacje dodatkowe

W przypadku stwierdzenia naruszenia prywatności danych osobowych należy powiadomić mailowo
administratora na adres: iod@ircenter.com

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności weszła w życie z dniem 1 września 2023 r. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności administrator informuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych administratora.