Interactive Research Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 101/51, 02-011 Warszawa zwaną dalej Organizatorem

oraz

 Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej 5 lok. 20, 00-031 Warszawa, zwane dalej Współorganizatorem FOB

oraz

Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, zwaną dalej Współorganizatorem KIG,

organizują konkurs  przy wsparciu ze strony Partnerów i Sponsorów na najlepsze kampanie marketingowe i Aktywacje roku o nazwie:

„CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland”

Definicje

 1. Konkurs na najlepsze kampanie marketingowe i Aktywacje roku „CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland(zwany dalej „Konkurs”) to konkurs organizowany corocznie przez Interactive Research Center Sp. z o.o. przy współudziale Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Krajowej Izby Gospodarczej;
 2. Aktywacja (zwana dalej „Aktywacją”) jest to działanie informacyjne skierowane do odbiorców przybierające dowolną formę wyrażenia oraz przekazania danych i informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności biznesu i ESG, jak również komunikaty, które zwracają uwagę na istotne wyzwania społeczne lub środowiskowe, które inspirują, zachęcają do działania, proponują rozwiązania, podnoszą świadomość społeczną dotyczącą ww. zagadnień. Aktywacje mogą występować w dowolnych formach wyrazu komunikacji począwszy od kampanii marketingowych i informacyjnych, poprzez eventy, reklamy oraz wszelkie publikacje (np. w mediach, także społecznościowych i cyfrowych), jak również poprzez produkty i opakowania, jak również komunikaty na nich zamieszczone oraz wszelkie inne przejawy działania nakierowanego na komunikowanie wpływu  organizacji na otoczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Działanie powyższe musi polegać na przyczynieniu się przez Aktywację do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals dalej również jako „SDG”), odpowiadać na zadania przypisane danemu SDG określone na www.un.org.pl.  Musi obejmować co najmniej jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju tj.: Cel 1 Koniec z ubóstwem, Cel 2 – Zero głodu, Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4 – Dobra jakość edukacji, Cel 5 – Równość płci, Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 7 – Czysta i dostępna energia, Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 10 – Mniej nierówności, Cel 11 -Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu, Cel 14 – Życie pod wodą, Cel 15 – Życie na lądzie, Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 17 – Partnerstwo na rzecz celów, lub dotyczyć co najmniej jednego z obszarów wg normy ISO 26000, tj: Ład organizacyjny, Prawa człowieka, Praktyki z zakresu pracy, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej;
 3. Badanie Aktywacji (zwana dalej „Badaniem”) badanie ilościowe wykonane poprzez okazanie Aktywacji w formie materiałów zgłoszonych do konkursu grupie respondentów. Badanie realizowane będzie techniką CAWI na próbie reprezentatywnej.  Każda Aktywacja będzie oceniana min. N=200 razy. Wynikiem przeprowadzonego ilościowego badania jest standaryzowany wskaźnik CSR/ESG Power Index w skali od 0 do 100. Organizator jest autorem metodologii, twórcą narzędzi jak i wykonawcą badania marketingowego pod nazwą  CSR/ESG Activation Research oraz autorem związanego z tym badaniem wskaźnika ESG/CSR Activation Index, będącego składowym oceny Jury w konkursie CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland. Organizator jest także autorem prezentacji, opracowania zbiorczego wyników badania, razem z benchmarkami w poszczególnych kategoriach w postaci Raportu (dalej zwany: „Raportem”) i innych materiałów pomocniczych;
 4. Ocena Merytoryczna (zwana dalej „Oceną Merytoryczną”) to ocena punktowa (0-100) dokonana przez Jury na podstawie przesłanych przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym i/lub dodatkowym formularzu uzupełniającym informacji dotyczących działań, sytuacji wyjściowej prowadzącej do powstania Aktywacji, jej celów oraz spodziewanych i zaobserwowanych efektów wraz z pomiarem osiągniętych rezultatów;
 5. Jury Konkursu (zwany dalej „Jury”) – komisja składająca się z zaproszonych przez Organizatora i Współorganizatorów ekspertów z obszaru odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, ESG,  ekonomii, ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz badań rynku i opinii w celu przyznania punktacji Oceny Merytorycznej oraz rozstrzygnięcia wyników Konkursu. Członkiem Jury nie może być osoba zaangażowana w przygotowanie którejkolwiek z Aktywacji zgłoszonych do danej edycji Konkursu, na co członkowie Jury będą składali stosowne oświadczenia.
 6. Uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium RP lub osoba prawna mająca siedzibę na terytorium RP lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium RP lub jednostka samorządowa mająca siedzibę na terytorium RP – każdy przedsiębiorca oraz przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce oraz organizacje pozabiznesowe z siedzibą w Polsce, np.: organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, wyższe uczelnie, samorządy, fundacje, stowarzyszenia i inne -przystępujące do Konkursu „CSR/ESG Activation Excellence Awards Poland”.

R E G U L A M I N KONKURSU 2023

Udział w Konkursie wymaga zgłoszenia Aktywacji w okresie od dnia 01 sierpnia 2023 roku od godziny 8:00 do dnia 31 stycznia 2024 r. do godziny 24.00.

 1. Aktywacje można zgłosić wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego, elektronicznie na stronie www.krysztalowylaudator.pl po uprzednim dokonaniu rejestracji. Do zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest załączyć oryginalny plik (film, grafikę, zdjęcie, pdf) i/lub adres strony internetowej w przypadku, gdy Aktywacja jest przygotowana  w formie strony/podstrony.
 2. Udział w Konkursie jest płatny. Opłata za udział w Konkursie obejmuje wpisowe oraz opłatę za udział każdej Aktywacji w Konkursie.  Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest opłacić: (a) wpisowe w wysokości 249 zł, (b) opłatę za udział w Konkursie każdej zgłoszonej Aktywacji (koszt Badania) w wysokości 1750 zł.
 3. W przypadku Uczestnika zrzeszonego w Programie Partnerstwa FOB (Partnerstwo z biznesem – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)) oraz Uczestnika będącego Sygnatariuszem Karty Różnorodności (Sygnatariusze Karty – Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl)) oraz Uczestnika należącego do izb i stowarzyszeń zrzeszonych w KIG (Członkowie – Krajowa Izba Gospodarcza (kig.pl) ) w roku 2023 wskazane powyżej opłaty są następujące: (a) wpisowe w wysokości 199 zł, (b) opłata za udział w Konkursie każdej zgłoszonej Aktywacji (koszt Badania) w wysokości 1500 zł.
 4. Wszelkie informacje i dane, jak również Aktywacje, są wiążące dla udziału w Konkursie według stanu z chwili dokonania zgłoszenia. Jakiekolwiek zmiany w zakresie wcześniej zgłoszonych informacji lub Aktywacji mogą zostać uznane za nowe zgłoszenie, przy czym jeżeli uprzednio zgłoszone informacje i/lub Aktywacja zostały poddane Badaniu, zgłoszenie zmiany wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Uczestnika ponownej opłaty.
 5. Aktywację może zgłosić Uczestnik lub działająca w imieniu Uczestnika osoba, przy czym przyjmuje się, że osoba zgłaszająca posiada umocowanie do działania w imieniu Uczestnika.
 6. Zgłoszenie do Konkursu stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na publikację i upublicznienie przesyłanych informacji i Aktywacji.
 7. Zgłoszenie do Konkursu stanowi oświadczenie o posiadaniu przez Uczestnika praw autorskich do zgłaszanej Aktywacji, jak również wyrażenie zgody na korzystanie z Aktywacji na zasadach i w celach określonych w Regulaminie Konkursu.
 8. Zgłoszenie do Konkursu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przesłanych informacji dotyczących Aktywacji i Aktywacji w ramach działań związanych z Konkursem, w tym komunikacji, publikacji w raportach, podsumowaniach, relacjach z Konkursu i podczas gali finałowej Konkursu oraz wszelkich publikacji i upublicznienia przesłanych informacji i Aktywacji.
 9. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że Aktywacja zgłaszana do konkursu spełnia poniższe elementy: (a) została opublikowana (upubliczniona) nie wcześniej niż 01 stycznia2023 roku, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku, (b) została skierowana do odbiorców w Polsce, (c) została zaprezentowana i opisana co najmniej w języku polskim, (d) dotyczy jednego z obszarów CSR/ESG.
 10. Rejestracja i zgłoszenie do Konkursu stanowi zobowiązanie Uczestnika do poniesienia wskazanych wyżej opłat. Udział w Konkursie zgłoszonych Aktywacji uzależniony jest od dokonania przez Uczestnika opłat. Po dokonaniu rejestracji i zgłoszenia Uczestnik otrzyma dane do dokonania płatności.
 11. W Konkursie zgłoszone Aktywacje oceniane będą w dwóch kategoriach – „Organizacje biznesowe” i „Organizacje pozabiznesowe”, w zależności od Uczestnika zgłaszającego udział w Konkursie.
 12. W każdej powyższej kategorii badane będą odrębnie dwie podkategorie – Aktywacja skierowana do interesariuszy zewnętrznych (klienci, społeczności lokalne, odbiorcy, dostawcy) oraz Aktywacja skierowana do interesariuszy wewnętrznych (głównie pracownicy, udziałowcy).
 •  

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii. Na stronie Konkursu ogłaszana będzie aktualna lista kategorii.

 1. W przypadku liczby zgłoszeń w danej kategorii poniżej 5, Jury może ją połączyć z inną odpowiednią kategorią, o czym Zgłaszający zostaną poinformowani.
 2. Każda zgłoszona Aktywacja spełniająca kryteria udziału w Konkursie musi zostać oceniona w Badaniu. Najlepsze Aktywacje na podstawie wyników Badania z każdej kategorii (co najwyżej 50) zostaną poddane Ocenie Merytorycznej przez Jury, w celu stworzenia końcowego rankingu wyników.
 3. Spośród Aktywacji zgłoszonych do Konkursu zostaną wyłonione pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w każdej kategorii. Wybór nagrodzonych Aktywacji dokonywany będzie przez Jury powołane przez Organizatora i Współorganizatorów w każdej z kategorii. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia i nagrody zgłoszonym Aktywacjom. Jury może nie przyznać miejsca w którejkolwiek z kategorii. Lista nagród zostanie umieszczona na stronie Konkursu www.krysztlowylaudator.pl  w zakładce Gala Konkursu.
 4. Oceny dokona Jury na podstawie Oceny Merytorycznej (50%) oraz na podstawie wynikającego z Badania uniwersalnego wskaźnika CSR/ESG Power Index (50%).
 5. Po zakończeniu Konkursu Organizator zorganizuje Galę Konkursu w marcu 2024 roku. Na gali przedstawione zostaną wybrane Aktywacje i ich oceny oraz podsumowania.
 6. Organizator oraz Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń nie spełniających warunków udziału w Konkursie.
 7. Organizator oraz Współorganizatorzy mogą wnioskować o przesłanie przez Uczestnika dodatkowych informacji. Odmowa przesłania dodatkowych informacji lub brak reakcji na wniosek Organizatora lub Współorganizatorów może być podstawą wykluczenia z finałowego rankingu Konkursu, bez możliwości zwrotu wpisowego i opłaty za udział w Konkursie Aktywacji(a).